Wat wij doen

 

Gemeente Beek maakt lokale prestatieafspraken 2022 met ZOwonen en Huurdersbelangenraad Beek.

 

De gemeente Beek heeft voor komend jaar prestatieafspraken gemaakt met de Huurdersbelangenraad Beek en ZOwonen die moeten leiden tot meer inclusieve wijken en een passend woningaanbod.

Daarnaast moeten de afspraken ook zorgen voor het behoud en vergroten van leefbare en veilige woonwijken. Huurdersbelangenraad, ZOwonen en de Gemeente Beek maken jaarlijks afspraken over de woningvoorraad, de betaalbaarheid daarvan, het verduurzamen van woningen, zorg en welzijn en leefbaarheid. Dat heeft al geleid tot afspraken over starters op de woningmarkt, een gematigd huurbeleid, zonnepanelen voor 168 huurwoningen, het in beeld brengen van specifieke (kwetsbare) doelgroepen en meer samenwerking in wijken en buurten waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staan.

Leefklimaat

Uitgangspunt van de afspraken is dat alle partijen samenwerken om ambities, die het woon- en leefklimaat in Beek verbeteren, waar te maken. Daarbij krijgen ook inwoners de ruimte om mee te denken en mee te doen. Wethouder Ralph Diederen: „Een mooi voorbeeld daarvan is een bewustwordingscampagne onder 65-plussers met een medische indicatie. Door hen te betrekken en te bevragen over wat (op termijn) een passende woning voor hen is, hopen we voor meer doorstroming in de huurmarkt te zorgen. Op die manier kunnen deze mensen op tijd naar een geschikte woning verhuizen en zijn er minder woningaanpassingen nodig

 

Wat doet de stichting huurdersbelangenraad Beek en wat mag en kunt u verwachten van stichting huurdersbelangenraad Beek:

  • We zijn lid van de woonbond.
  • We voeren overleg met woningcorporatie Zo Wonen.
  • We voeren overleg met de gemeente Beek.
  • We werken samen met collega,s binnen de Samenwerkende Huurders Organisatie Van Zo Wonen.
  • We informeren de huurders over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot huurbeleid, service, en onderhoudsbeleid van Zo Wonen door nieuwsbrief en website.
  • We helpen huurders met het invullen van klachten, onderhouds en aanvraagformulieren voor Zo Wonen

Verhuurders zijn wettelijk verplicht om overleg te plegen met de huurdersorganisaties, over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en nog vele andere zaken. Het is niet gemakkelijk om alle huurders bijeen te roepen als verhuurder iets wil wijzigen. Daarom is er de huurdersbelangenraad, zodat u uw stem via deze organisatie kunt laten horen.

Maar de stichting huurdersbelangenraad Beek doet meer:

Mocht u problemen ondervinden met de Woningcorporatie ZO Wonen, dan proberen wij te bemiddelen. Mocht een of andere reparatie te lang uitblijven, of er komt helemaal geen reactie, dan zullen wij u, indien u dat wenst, voorzien van de nodige adviezen, om te proberen tot een goede oplossing te komen. Maar de huurdersbelangenraad Beek is beslist geen klachtenbureau, maar u kunt altijd van ons hulp krijgen, indien nodig. In voorkomende gevallen gaan we in overleg, met de verhuurder, met of zonder u en als er een zwaarwegend conflict is, naar de Huurcommissie. Wij zullen altijd eerst proberen om u de juiste weg te wijzen, als dat voor u niet helemaal duidelijk mocht zijn. Overleg met de gemeente houdt in, dat de huurdersbelangenraad Beek, indien nodig aanwezig is op inspraak- en informatieavonden.

Stichting huurdersbelangenraad Beek brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over zaken die u als huurder, in het woongebied Beek, direct aangaan. Lossen wij dan alle problemen op? Was het maar waar, maar wij kunnen er wel voor zorgen, dat u als huurder gehoord wordt. En dit heeft in vele gevallen geleid, tot een bevredigend resultaat.

De stichting huurdersbelangenraad Beek is een stichting die bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, die opkomt voor de belangen en rechten van de huurders van Woningcorporatie ZO Wonen in het werkgebied gemeente Beek.