Privacyverklaring

Huurdersbelangenraad Beek verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Huurdersbelangenraad Beek.

Huurdersbelangenraad Beek streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een vereniging als Huurdersbelangenraad Beek. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacyverklaring geven wij aan hoe Huurdersbelangenraad Beek voldoet aan de wetgeving.

Van wie verwerkt Huurdersbelangenraad Beek persoonsgegevens?

Huurdersbelangenraad Beek verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

Leden en vrijwilligers van Huurdersbelangenraad Beek.
Mensen die interesse tonen in het lidmaatschap van onze vereniging of die in het verleden lid zijn geweest;
Abonnees op het nieuwsblad van Huurdersbelangenraad Beek;
Mensen die als niet-lid deel hebben genomen aan door Huurdersbelangenraad Beek georganiseerde activiteit, acties en/of enquêtes;

Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Huurdersbelangenraad Beek verwerkt persoonsgegevens in een ledenadministratiesysteem.

Waarvoor verwerkt Huurdersbelangenraad Beek persoonsgegevens?

Om lid te kunnen worden bij de Huurdersbelangenraad Beek, om abonnee te worden, aan de slag te gaan als vrijwilliger, of om een andere relatie met ons aan te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

Leden, abonnees en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het lidmaatschap en abonnement gerelateerde zaken zoals het toesturen van nieuws, uitnodigingen voor activiteiten of enquêtes. Bij vragen aan bijvoorbeeld de ledenservice, verwerken wij persoonsgegevens om onze leden en relaties zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, zoals nieuwsbrieven of voor online onderzoeken. Voor dit soort mailings kan iemand zich eenvoudig uitschrijven door een bericht te sturen aan de ledenadministratie of website formulier met het verzoek zich uit te schrijven of af te melden voor nieuwsbrieven.

Verwerkt Huurdersbelangenraad Beek bijzondere persoonsgegevens?

Nee, Huurdersbelangenraad Beek verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging: lidmaatschap. Huurdersbelangenraad Beek draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Hoe gaat Huurdersbelangenraad Beek met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen onze vereniging zijn dit enkel en alleen de bestuursleden, benoemd in de functie van penningmeester, ledenadministrateur en secretaris, die lidmaatschapsgegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. Deze personen hebben toegang enkel en alleen voor de uitvoering van hun takenpakket.

De autorisatiestructuur binnen de ledenadministratie is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de ledenadministratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

Huurdersbelangenraad Beek wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor de ledenadministratie of het hosten van de website).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beëindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften. Deze gegevens worden geanonimiseerd.

Cookies e.d. op de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming – wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Huurdersbelangenraad Beek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Huurdersbelangenraad Beek verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Huurdersbelangenraad Beek verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Kan ik zien welke gegevens Huurdersbelangenraad Beek van mij verwerkt?

Elk lid heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens die Huurdersbelangenraad Beek verwerkt. Neem daarvoor contact op met de ledenadministratie van Huurdersbelangenraad Beek. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt U terecht bij huurdersbelangenraad Beek. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure beveiligings- en datalek opgesteld.

Huurdersbelangenraad Beek heeft met de woningcorporatie ZOwonen een overeenkomst gesloten alwaar de Privacy oficer Gegevensbescherming de naleving van de wet- en regelgeving coördineert. Deze aandachtsfunctionaris gegevensbescherming is tevens het meldpunt voor datalekken.

Mocht u er samen met de Huurdersbelangenraad Beek niet uitkomen dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacybeleid

Huurdersbelangenraad Beek streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Op de website van Huurdersbelangenraad Beek is altijd de meest recente verklaring beschikbaar.