Status Huurdersbelangenraad Beek

Het is belangrijk dat een Bewonerscommissie (ook genoemd BC) en de individuele huurder van woningcorporatie ZOwonen een juist beeld hebben over de positie van de HBR Beek ( Stichting huurdersbelangenraad Beek) ten opzichte van ZOwonen en de taak van de HBR Beek. Een goede profilering van en transparantie door de HBR Beek is dus gewenst.

De HBR Beek is een stichting met een eigen identiteit, een eigen verantwoordelijkheid en een eigen visie naast de woningcorporatie ZOwonen. Dit is precies omschreven in de statuten / het huishoudelijk reglement van de HBR Beek, in de door de overheid ingestelde Overlegwet en in de samenwerkingsovereenkomst met ZOwonen. Andere organisaties, instellingen of overheden mogen geen beslissende invloed hebben op het beleid van de huurdersvertegenwoordiging.

De belangrijkste taak van de HBR Beek is de algemene belangen van de huurders van ZOwonen te behartigen. Dat doet zij als officiële overlegorgaan door het uitbrengen van gekwalificeerde adviezen over algemene beleidszaken / woonaangelegenheden aan de directeurbestuurder van ZOwonen.

Zaken van een Huurder, een Bewonerscommissie of vragen op complexniveau zijn geen agendapunten in de overlegvergaderingen van de HBR Beek en de directeurbestuurder van ZOwonen. Wanneer er sprake is van dezelfde vraag / klacht op grotere schaal, dan wordt dit wel een punt van bespreking in de voornoemde overlegvergadering.

De wijze waarop het beleid per complex, wijk, buurt wordt uitgevoerd, is het specifieke aandachtsveld van de Bewonerscommissie. Participatie / Betrokkenheid van deze commissie in besprekingen met de verhuurder is dan ook van essentieel belang! Een Bewonerscommissie kan eveneens een vraagbaak zijn voor de individuele huurder. De belangrijkste schakel tussen een Bewonerscommissie en ZOwonen is die medewerker van ZOwonen die verantwoordelijk is voor het betreffende complex en die toelichting kan geven op het beleid van ZOwonen en eventuele vragen kan beantwoorden.

Het dagelijks bestuur van de HBR Beek wordt herhaaldelijk benaderd met vragen en klachten, die bij ZOwonen moeten worden ingebracht. Afhankelijk van de informatie wordt geadviseerd welk traject moet worden gevolgd bij ZOwonen om te komen tot een bevredigend antwoord of een goede oplossing van het probleem. Als men van mening is dat dit onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, kan men de vraag / klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie:

* Klachtencommissie Woningcorporatie ZOwonen, of
* Huurcommissie, of
* Rechter.

De stichting huurdersbelangenraad Beek (HBR Beek) is geen organisatie om in beroep te gaan, is geen klachtenbureau, is niet betrokken bij een interne of externe procedure, is geen partij in een zaak of geding en wordt eventueel alleen geïnformeerd over de finale uitkomst.